Polityka prywatności serwisu Global4Net.com

Z niniejszego dokumentu dowiesz się, w jaki sposób i na jakich zasadach przetwarzamy Twoje dane osobowe, kiedy korzystasz z naszego serwisu Global4Net.com lub gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach marketingowych.  

Dodatkowo, w tym miejscu znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych w związku z prowadzonymi procesami rekrutacyjnymi, a w tym informacje o przetwarzaniu danych dedykowane osobom reprezentującym naszych Klientów lub osób wyznaczonych do kontaktu.  

Dowiesz się, m.in.:  

 • dlaczego możemy przetwarzać Twoje dane;  
 • w jakim celu je przetwarzamy;  
 • czy masz obowiązek podać nam Twoje dane;  
 • jak długo je przechowujemy;  
 • czy są inni odbiorcy Twoich danych osobowych;  
 • czy przetwarzamy Twoje dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym; i  
 • czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany, w tym czy je profilujemy.  

Pierwsza część Polityki Prywatności zawiera informacje ogólne, które musimy przekazać każdemu, niezależnie od celu przetwarzania danych.   

Druga część zawiera informacje dla osoby, która korzysta z naszego serwisu Global4Net.com, zapoznając się z jego treścią. Opisujemy w niej m.in. zasady korzystania z plików cookie.  

Trzecia część zawiera informacje dla osoby, która kontaktuje się z nami telefonicznie, mailowo bądź za pośrednictwem formularzy kontaktowych dostępnych w naszym serwisie w celu nawiązania współpracy, w tym otrzymania oferty.  

Czwarta część zawiera informacje dla osoby, która korzysta i komunikuje się z nami za pomocą naszych profili w serwisach społecznościowych Facebook czy LinkedIn (nazywane „fanpage’ami”). Na naszych fanpage’ach na bieżąco publikujemy i udostępniamy treści, oferty czy informacje o interesujących wydarzeniach. 

Część I. Informacje ogólne  

Dane kontaktowe administratora Twoich danych osobowych  

Administratorem Twoich danych osobowych w opisanych w niniejszym dokumencie procesach jesteśmy My, czyli Global4Net Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Strzegomskiej 2-4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000608120. 

Niezależnie od powyższego Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom powiązanym z Global4Net – należącym do Unity Group tj. Unity S.A., Unity International Sp. z o.o., Unity Systems Sp. z o.o. na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, którym jest realizacja wewnętrznych celów administracyjnych  
i optymalizacja działalności biznesowej. Zasadniczo administratorem Twoich danych osobowych jest Global4Net Sp. z o. o., przy czym, jeśli będziesz zainteresowany nawiązaniem współpracy z innym podmiotem z Unity Group, administratorem będzie uzgodniony podmiot. 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych  

Inspektorem ochrony danych osobowych w Global4Net Sp. z o.o. jest Maciej Bednarek. 

Kontakt z inspektorem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem: iod@global4net.com 

Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe?  

Dane osobowe zasadniczo pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie. Dzieje się tak w szczególności, gdy przeglądasz zawartość naszego serwisu, wysyłasz do nas wiadomość e-mail, kontaktujesz się na podany numer telefonu, wypełniasz i wysyłasz formularz kontaktowy.  

Dane osobowe pozyskujemy również pośrednio od Ciebie. Dzieje się tak, gdy kontaktujemy się z Tobą przy użyciu danych udostępnionych przez Ciebie na Twoim zawodowym profilu na portalu LinkedIn bądź w innych branżowych serwisach, które służą do nawiązywania relacji biznesowych – w tym zakresie korzystamy wyłącznie z podstawowych danych, aby nawiązać z Tobą kontakt w celu rozpoczęcia współpracy biznesowej.  

Jakie prawa przysługują Tobie w związku z przetwarzaniem danych osobowych?  

Poniżej prezentujemy Twoje prawa związane z ochroną danych osobowych oraz faktem przetwarzania przez nas Twoich danych. Prawa, które przysługują Tobie w konkretnej sytuacji, zależą od tego, w jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe.  

Prawo dostępu do danych  

Masz prawo do uzyskania informacji odnośnie przechowywanych przez nas danych osobowych na Twój temat. Uprawnienie to dotyczy wszystkich procesów przetwarzania Twoich danych.  

Prawo do sprostowania  

Masz prawo do niezwłocznego sprostowania i/lub uzupełnienia danych osobowych przechowywanych na Twój temat. Uprawnienie to dotyczy wszystkich procesów przetwarzania Twoich danych.  

Prawo do ograniczenia przetwarzania  

Masz prawo zwrócić się do nas, aby przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało ograniczone, jeżeli kwestionujesz dokładność danych przechowywanych na Twój temat, jeżeli przetwarzanie odbywa się bez podstawy prawnej lub jeżeli przedstawiłeś swój sprzeciw wobec ich przetwarzania bądź, jeśli nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.  

Prawo do usunięcia  

Masz prawo domagać się usunięcia Twoich danych osobowych przechowywanych przez nas, o ile utrzymywanie danych nie jest niezbędne dla zapewnienia wolności słowa, wolności dostępu do informacji, spełnienia zobowiązania wynikającego z przepisów prawa, z powodu interesu publicznego, w celu zgłoszenia lub obrony przed roszczeniami lub w celu dochodzenia praw na mocy przepisów.   

Prawo do informacji  

Jeżeli zgłosiłeś prawo do sprostowania, do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, powiadomimy wszystkich odbiorców Twoich danych osobowych o sposobie sprostowania, usunięcia lub nałożenia ograniczeń w przetwarzaniu tych danych, chyba że jest to niemożliwe do przeprowadzenia lub wiąże się z nieproporcjonalnym wysiłkiem.   

Prawo do przenoszenia danych  

Masz prawo do uzyskania kopii przekazanych nam danych, które zostaną przesłane Tobie lub osobie trzeciej w ustrukturyzowanym, standardowym formacie, czytelnym dla czytników maszynowych. Jeżeli domagasz się przesłania tych danych do innego administratora danych, zostanie to zrealizowane, o ile istnieje taka możliwość techniczna. Niniejsze uprawnienie odnosi się wyłącznie do sytuacji, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie Twojej zgody lub w związku z realizacją umowy.   

Prawo do sprzeciwu  

Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu prawnego, to masz prawo do złożenia sprzeciwu w dowolnym czasie wobec dalszego przetwarzania. Rozpatrzymy Twój wniosek zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów.  

Prawo do wycofania zgody  

Jeśli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody, masz prawo ją wycofać  
w dowolnym momencie, ze skutkiem przyszłym. Pozostanie to bez wpływu na legalność dotychczas przetwarzanych danych. Możesz wycofać zgodę pisząc na adres  
e-mail:  iod@global4net.com 

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego  

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych lub jeżeli Twoje prawa do ochrony danych zostały naruszone w jakikolwiek inny sposób, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego. Organem nadzorczym właściwym na terytorium Polski jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie (ul. Stawki 2). Zanim skorzystasz z prawa do złożenia skargi, zachęcamy Ciebie do zwrócenia się w pierwszej kolejności do nas, abyśmy mogli wyjaśnić Tobie wszelkie wątpliwości.   

Rozpatrzenie wniosku  

Jeśli skierujesz do nas wniosek o realizację danego uprawnienia, to odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, poinformujemy Cię o przyczynach takiego przedłużenia.  

Odpowiedź na Twój wniosek będzie udzielana na adres e-mail, z którego prześlesz wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres przez Ciebie wskazany, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).  

Linki do innych stron  

Tam, gdzie podajemy linki do stron internetowych innych niż My podmiotów (np. Clutch, media społecznościowe, zewnętrzne publikacje), niniejsza Polityka prywatności nie znajduje zastosowania i nie opisuje, w jaki sposób ten podmiot przetwarza Twoje dane osobowe. Zachęcamy Ciebie do zapoznania się z właściwymi politykami prywatności właściwych podmiotów znajdującymi się na ich witrynach internetowych.  

Zmiany Polityki prywatności serwisu Global4Net.com 

Polityka prywatności podlega okresowej weryfikacji i aktualizacji, w razie uzasadnionej potrzeby. Poniżej możesz zapoznać się z dotychczasowymi zmianami.  

Luty 2024 

Opublikowaliśmy niniejszą Politykę prywatności serwisu Global4Net.com.   

Część II. Przetwarzanie danych w ramach korzystania z serwisu Global4Net.com,  
w tym plików cookie  

Poniżej przedstawiamy Tobie zasady przetwarzania danych osobowych (w tym adresu IP lub innych identyfikatorów oraz informacji gromadzonych za pośrednictwem plików cookie lub innych podobnych technologii), które znajdują zastosowanie wtedy, gdy korzystasz  
z serwisu Global4Net.com, przeglądając jego zawartość.   

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?  

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby świadczyć usługi drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Tobie treści gromadzonych w serwisie, a także w celach analitycznych, marketingowych i statystycznych.   

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?  

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:  

 • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Tobie treści gromadzonych w naszym serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy;  
 • w celach niezbędnych do należytego funkcjonowania naszego serwisu – na podstawie naszego uzasadnionego interesu prawnego, mamy interes w tym, aby podjąć działania niezbędne do prawidłowego działania serwisu Global4Net.com 
 • analitycznych, statystycznych, marketingowych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda wyrażona poprzez jej aktywne zaznaczenie w panelu CookieYes dostępnym w serwisie.  

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?  

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji opisanych w niniejszej Polityce prywatności celów, przy czym, jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda, to nie dłużej niż do wskazanego w panelu CookieYes okresu retencji przy danym ciasteczku, a w żadnym wypadku nie dłużej niż do wycofania zgody.  

Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?  

Odbiorcą Twoich danych osobowych, czyli zewnętrznym podmiotem, który będzie mógł uczestniczyć w procesie przetwarzania Twoich danych, będą nasi zaufani podwykonawcy – dostawcy usług IT w zakresie hostingu danych oraz usług poczty służbowej oraz firmy, z których narzędzi statystycznych, analitycznych i marketingowych korzystamy. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdziesz w dalszej części niniejszej Polityki prywatności.  

Charakter podania danych  

Twoje dane osobowe – w tym adres IP, inne identyfikatory i inne informacje, z momentem połączenia się przez Ciebie z naszym serwisem, są gromadzone za pośrednictwem plików cookie lub innych podobnych technologii, w przypadku, gdy mają one niezbędny charakter. IP może wskazywać na kraj, miasto lub inny obszar geograficzny, gdzie się znajduje urządzenie; ścieżkę zwiedzania naszej strony, dane Twojej przeglądarki. Te dane pozyskujemy automatycznie, część z nich możesz zablokować poprzez zablokowanie cookies w przeglądarce. Przetwarzanie danych w innym zakresie, przy wykorzystywaniu innych niż niezbędne ciasteczka, jest w pełni dobrowolne.   

Inne istotne informacje  

Twoje dane nie są przez nas przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, ale pamiętaj, że właściciele narzędzi analitycznych, marketingowych czy preferencyjnych, a w szczególności Google, mogą przetwarzać informacje o Twoich aktywnościach w Internecie na serwerach w Stanach Zjednoczonych. W tych przypadkach np. Google może łączyć zebrane o Tobie informacje z tymi, które przekazujesz, korzystając z portali zewnętrznych, co może oznaczać, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Może mieć to miejsce na zasadach określanych przez właścicieli tych narzędzi.   

Jakie prawa posiadasz?  

Twoje prawa zostały wskazane w Części I niniejszej Polityki Prywatności.  

Co to są pliki cookie i podobne technologie?   

Plik cookie to plik tekstowy zapisywany przez serwer internetowy na komputerze lub urządzeniu mobilnym. Jego treść może być pobrana i odczytana jedynie przez serwer, który utworzył dany plik. Pliki cookie są unikatowe dla używanej przeglądarki lub aplikacji mobilnej. Treść pliku cookie często składa się z identyfikatorów, nazw witryn internetowych oraz sekwencji liczb i liter.   

Prawo stanowi, że możemy przechowywać pliki cookie na urządzeniu użytkownika, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania niniejszej strony. Do wszystkich innych rodzajów plików cookie potrzebujemy zezwolenia użytkownika. 

Niniejsza strona korzysta z różnych rodzajów plików cookie. Niektóre pliki cookie umieszczane są przez usługi stron trzecich, które pojawiają się na naszych stronach. 

Niezbędne pliki cookie   

Co to są niezbędne pliki cookie i czy można je odrzucić?   

Te pliki są niezbędne do działania serwisu i nie mogą być wyłączone bez wpływu na korzystanie z niniejszego serwisu. Te pliki cookie są zwykle umieszczane jedynie w odpowiedzi na konkretne czynności podejmowane przez użytkownika w serwisie. Korzystamy z tych plików cookie, ponieważ uważamy, że umożliwienie prawidłowego działania niniejszego serwisu leży w uzasadnionym interesie naszym i naszych użytkowników.    

Dlaczego używamy niezbędnych plików cookie?   

Zwykle używamy tych plików do realizacji konkretnej funkcji serwisu, np. zapamiętania zaakceptowania przez użytkownika treści Polityki prywatności.   

Jakie dane są zbierane i wykorzystywane przez niezbędne pliki cookie?   

Niezbędne pliki cookie nie zbierają i nie wykorzystują danych osobowych.  

Jak długo przechowujemy te dane?   

Niezbędne pliki cookie to zwykle pliki cookie sesji, które przechowują dane jedynie przez czas wizyty użytkownika w serwisie, ale jeśli plik cookie obsługuje funkcję zapamiętania Twojej akceptacji Polityki prywatności, dane są przechowywane dłużej, aby zapamiętać Cię podczas kolejnych wizyt.   

Pozostałe pliki cookie   

Korzystamy również z ciasteczek reklamowych, preferencyjnych oraz analitycznych po to, aby zwiększyć efektywność prowadzonych działań marketingowych. 

Wszelkie aktualne informacje o wykorzystywanych przez nas ciasteczkach znajdziesz poniżej w naszej Polityce prywatności oraz w Ustawieniach Plików Cookie dostępnych  
w naszym serwisie. 

Jak mogę zmienić ustawienia cookie?   

Więcej o tym, jak zarządzać plikami cookie w poszczególnych przeglądarkach dowiesz się tutaj:    

Zgodę na pobieranie i gromadzenie danych osobowych można w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość, na przykład za pomocą narzędzia Google Analytics Opt-Out.  

W celu uniemożliwienia przesyłania danych, wygenerowanych przez plik cookie, odnoszących się do korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej (w tym z adresem IP) do Google oraz przetwarzania tych danych przez Google, wystarczy pobrać i zainstalować w przeglądarce wtyczki blokujące dostępne pod następującym adresem.  

W dowolnym momencie możesz również wycofać zgody czy zmienić preferencje dotyczące plików cookie poprzez zmianę ustawień w CookiYes w naszym serwisie.  

Narzędzia analityczne i marketingowe, których używamy   

Google Analitycs 4  

Korzystamy z narzędzi Google – Google Analytics, które zapewnia przez Google Ireland Limited, firmę zarejestrowaną i działającą zgodnie z prawem irlandzkim, z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.  Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod tym adresem.  

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google.   

Narzędzie to umożliwiają nam zbieranie statystycznych informacji dotyczących korzystania użytkownika z naszego serwisu takich jak adres IP, rodzaj urządzenia, rodzaj przeglądarki. Robimy to, aby mieć wiedzę m.in. o liczbie użytkowników korzystających z naszej strony. Te informacje są przetwarzane tylko w sposób, który nie pozwala nam bezpośrednio nikogo zidentyfikować.    

Remerketing Google Ads  

W naszym serwisie wykorzystujemy również narzędzie Google Ads firmy Google, które służy do śledzenia konwersji. Informacje o korzystaniu z naszego serwisu są rejestrowane w tagach śledzenia konwersji, szyfrowane, a następnie wysyłane do Google, a następnie wykorzystywane do dopasowywania klientów do kont Google, na których byli zalogowani podczas interakcji z jedną z reklam. Natomiast remarketing to narzędzie do ponownego kierowania na stronę, użytkowników, którzy odwiedzili ją już wcześniej lub wykonali na niej daną czynność.  

Pixel Hubspot 

Nasz serwis używa także narzędzia Pixel HubSpot firmy HubSpot, Inc, które wysyła do platformy marketingowej Hubspot dane o urządzeniu i zachowaniu osoby odwiedzającej nasz serwis. Śledzi odwiedzających nasz serwis użytkowników na różnych urządzeniach i kanałach marketingowych. Narzędzie przechowuje dane podczas trwania sesji  

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Pixel Hubspot, zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez HubSpot.   

Część III. Przetwarzanie danych w celu przedstawienia oferty, nawiązania współpracy biznesowej  

Poniżej przedstawiamy Tobie zasady przetwarzania danych osobowych, które znajdują zastosowanie wtedy, gdy kontaktujesz się z nami telefonicznie, mailowo bądź za pośrednictwem formularzy kontaktowych dostępnych w naszym serwisie w celu uzyskania oferty współpracy.  

Opisane zasady znajdują zastosowanie również w przypadku, gdy to my kontaktujemy się z Tobą przy wykorzystaniu danych pochodzących ze źródeł publicznie dostępnych, takich jak LinkedIn czy firmowe strony www, wyłącznie związanych z biznesową działalnością, w celu nawiązania współpracy.  

Wreszcie, opisane zasady znajdują zastosowanie w przypadku, gdy wysyłamy do Ciebie ankiety badania rynku, np. po wykonanej usłudze.  

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?  

Gdy podajesz nam dane samodzielnie, przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby udzielić odpowiedzi na Twoje pytania, przedstawić ofertę współpracy, nawiązać z Tobą współpracę biznesową, zbadać poziom Twojego zadowolenia z naszych usług. Konkretny cel przetwarzania danych wynika z charakteru prowadzonej komunikacji.  

Gdy pozyskujemy Twoje dane kontaktowe ze źródeł publicznie dostępnych, to przetwarzamy je w celu nawiązania z Tobą kontaktu i uzyskania informacji, czy jesteś zainteresowany wzajemną współpracą. W przypadku odpowiedzi pozytywnej, przetwarzamy Twoje dane w celu zaproponowania Tobie oferty współpracy. W przypadku odpowiedzi negatywnej, zaprzestajemy przetwarzanie Twoich danych.  

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane? 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:  

 • Twoja zgoda wyrażona poprzez wysłanie do nas konkretnego pytania za pośrednictwem formularza kontaktowego (w zakładce kontakt), ofertowego (w zakładce oferty/dedykowana oferta, szybka rozmowa), przy wykorzystaniu dostępnych na stronie danych kontaktowych lub pozyskanych w inny sposób;  
 • niezbędność czynności zmierzających do zawarcia umowy w zakresie przedstawienia oferty i komunikacji zmierzającej do zawarcia umowy;  
 • uzasadniony interes prawny w przypadku pozyskania Twoich danych ze źródeł publicznie dostępnych w celu nawiązania współpracy biznesowej. w zakresie podstawowych danych kontaktowych, które udostępniasz publicznie na zawodowym profilu na portalu LinkedIn, na stronie internetowej lub które przekazujesz nam bezpośrednio w innej formie. Mamy uzasadniony interes w tym, aby skontaktować się z Tobą i zaproponować Tobie możliwość współpracy.  
 • Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona w trakcie komunikacji telefonicznej, mailowej lub za pośrednictwem portalu LinkedIn, na przetwarzanie Twoich danych w przyszłości w celu przedstawiania Tobie ofert współpracy.  
 • uzasadniony interes prawny w przypadku przeprowadzenia ankiet badania satysfakcji.  

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?  

Będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu wycofania Twojej zgody, a w zakresie czynności zmierzających do zawarcia umowy przez okres prowadzonych rozmów lub negocjacji. W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes prawny, do czasu wniesienia sprzeciwu. Podstawowe dane kontaktowe pozyskane bezpośrednio od Ciebie lub ze źródeł ogólnie dostępnych przetwarzamy wyłącznie przez okres niezbędny do nawiązania kontaktu, ale nie dłużej niż 3 miesiące.   

W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie od nas ofert współpracy będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu wycofania zgody.  

Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?  

Odbiorcą Twoich danych osobowych, czyli zewnętrznym podmiotem, który będzie uczestniczyć w procesie przetwarzania Twoich danych, będą nasi zaufani podwykonawcy wspierający naszą działalność, w szczególności Woodpecker.co S.A. oferujące narzędzie do zarządzania i wysyłania wiadomości masowych czy Survicate Sp. z o.o. oferująca narzędzie do zbierania informacji zwrotnych, w tym przeprowadzania ankiet posprzedażowych. Korzystamy również z CRM-u firmy Hubspot Inc. 

Charakter podania danych  

Podanie Twoich danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania bądź zawarcia umowy.   

Inne istotne informacje  

Twoje dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu. Twoje dane nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, z zastrzeżeniem danych przetwarzanych w naszym CRM-ie. HubSpot Inc. jest amerykańską firmą, która może przetwarzać dane poza obszarem EOG, czyniąc to jednak w oparciu o uczestnictwo w programie Data Privacy Framework.   

Jakie prawa posiadasz?  

Twoje prawa zostały wskazane w Części I niniejszej Polityki Prywatności.  

Część IV. Przetwarzanie danych w ramach działań marketingowych w social mediach  

Poniżej przedstawiamy Tobie zasady przetwarzania danych osobowych, które znajdują zastosowanie wtedy, gdy korzystasz i komunikujesz się z nami za pomocą naszych profili w serwisach społecznościowych LinkedIn oraz Facebook (nazywane „fanpage’ami”). Na naszych fanpage’ach na bieżąco publikujemy i udostępniamy treści, oferty i rekomendacje naszych usług. 

W jakim celu przetwarzane są Twoje dane?  

Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w związku z prowadzeniem naszych profili w mediach społecznościowych, w tym w celu informowania Ciebie o naszej aktywności oraz w celu promowania różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z Tobą za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych.  
  
Pamiętaj, że administratorzy serwisów społecznościowych rejestrują Twoją aktywność za pomocą plików cookie i innych podobnych technologii przy każdej interakcji z naszymi fanpage’ami i innymi witrynami serwisów LinkedIn oraz Facebook. Administratorzy fanpage’y mają dostęp do ogólnych statystyk dotyczących Twoich (jako odwiedzającego fanpage’y) zainteresowań i danych demograficznych (takich jak wiek, płeć, region). W ramach korzystania z serwisów społecznościowych zakres i cele przetwarzania danych w serwisach społecznościowych określone zostały przez administratorów tych serwisów. 

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?  

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:  

 • nasz uzasadniony interes polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.  

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?  

Twoje dane będziemy przetwarzać przez następujący czas:  

 • treści i inne dane umieszczone przez Ciebie na fanpage’ach planujemy przechowywać bezterminowo. Pamiętaj, że możesz zawsze usunąć swoje komentarze pod naszymi postami, przestać nas obserwować lub zrezygnować z posiadania konta na FB.  
 • korespondencję bezpośrednio z nami (np. na Messengerze) planujemy usuwać po upływie 3 do 6 lat od ostatniego kontaktu z nami.  

Wszystkie dane osobowe, które zbieramy na naszych fanpage’ach przetwarzamy jako administrator danych zgodnie z RODO. Ponieważ jesteś użytkownikiem mediów społecznościowych, administratorem Twoich danych jest także właściciel danego medium społecznościowego – Meta Platforms Ireland Ltd (Facebook) czy LinkedIn Ireland. 
Zawarłeś z bowiem z konkretnymi dostawcami umowę, która uprawnia Cię do korzystania z mediów społecznościowych. Informacje o tym, jak poszczególne platformy przetwarzają Twoje dane, znajdziesz na właściwych stronach LinkedIna oraz Facebooka

Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?  

We własnym zakresie nie zamierzamy przekazywać danych do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych. Natomiast, specyfika działania mediów społecznościowych, ich publiczny i międzynarodowy charakter powodują, że do danych na fanpage’ach dostęp jest z całego świata. Pamiętaj, że zasady przetwarzania danych w ramach poszczególnych social mediów regulują właściwe platformy.  

Charakter podania danych  

Podanie Twoich danych jest w pełni dobrowolne i wiąże się z korzystaniem z poszczególnych platform, a ich niepodanie nie wywołuje żadnych skutków prawnych.  

Jakie prawa posiadasz?  

Twoje prawa zostały wskazane w Części I niniejszej Polityki Prywatności.